Produkcja mebli sklepowych


May 13th, 2010 By mzet

Du?? popularno?ci? w sieciach handluj?cych artyku?ami spo?ywczymi ciesz? si? rega?y drewniane, które bardzo dobrze sprawdzaj? si? na stoiskach z napojami alkoholowymi, pieczywem czy pras?. Jednak intryguj?c? propozycj? na stoiska warzywne jest wyspa owocowo – warzywna, która by? mo?e tak?e zdob?dzie uznanie w?ród handlowców. Jest ona zbudowana z higienicznej stali nierdzewnej. Brzegi wyposa?one s? w listwy cenowe , a oprócz tego profile chroni?ce rega? przed uszkodzeniami. Wyspa wyposa?ona jest w ró?norakie dodatkowe pó?eczki wspomagaj?ce ekspozycj? towaru, uchwyty na reklamówki i miejsce na wag? sklepow?. We wn?trzu wyspy znajduj? si? szuflady na dodatkowy towar, dzi?ki którym mo?na szybko wyk?ada? towar szybko rotuj?cy si?, a te? pojemniki na odpady. Walory eksponowanych produktów podnosz? lustra oraz dodatkowo o?wietlenie. W ogromnej liczbie przypadków s? one wykorzystywane w meblach na owoce i warzywa a równie? piekarniczych.  Dzi?ki tym elementom odnosi si? wra?enie, ?e towaru jest wi?cej ni? realnie.

Handlowcy dbaj? o atrakcyjny wygl?d ekspozycji w sklepie i dlatego kompleksowo wyposa?aj? placówki w innowacyjne systemy rega?owe. G?ównym kryterium, jakim kieruj? si? w?a?ciciele obiektów handlowych przy wyborze mebli sklepowych to g?ównie ich wygl?d, funkcjonalno??, trwa?o??, cena , a oprócz tego dodatkowe szczegó?y. W obecnej chwili najwi?ksze zainteresowanie budz? rozwi?zania modu?owe, które mo?na zestawi? za sob? i przebudowa? w zale?no?ci od wymaga? placówki handlowej. Zestawiaj?c ze sob? odpowiednie elementy tego samego systemu w po??czeniu z materia?ami dodatkowymi tj; szk?o czy drewno mo?na nada? wn?trzu indywidualny charakter. Chc?c przemieni? wizerunek korporacji czy aran?acj? sklepu mo?na do?? ?atwo dosta? potrzebny w danym momencie efekt ko?cowy. Na takie zmiany aran?acji wn?trz sklepowych umo?liwia m.in. System Rega?ów Metalowych oferowanych poprzez firm? Studio 2001, gdzie znajduje si? du?y wybór takich rega?ów, jak: rega?y przy?cienne, dzi?ki którym mo?emy budowa? ci?g rega?ów przy ?cianie lub postawi? je jako wolnostoj?ce, gondole do wykorzystania w przestrzeni ?rodkowej du?ych pomieszcze?, a tak?e rega?y naro?ne – wewn?trzne i zewn?trzne, dzi?ki którym mo?emy maksymalnie wykorzysta? przestrze? w naro?onych cz??ciach pomieszcze?.

More Free Wordpress Themes: